Opgroeien en zo

Opgroeien en zo is een praktijk met ervaren en gecertificeerde professionals die uw kind graag begeleiden in het ontwikkelproces.

Samen bieden zij advies, onderzoek en begeleiding op het gebied van leren en opvoeding. Het komt geregeld voor dat er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind. Bijvoorbeeld wanneer het kind buikpijn heeft voor het naar school gaan, ruzie heeft met klasgenoten of moeite heeft met leren. Daarnaast kan een kind zich anders gedragen of anders voelen dan zijn of haar leeftijdsgenoten.

Onze doelstelling is om kinderen vaardig te maken in hun eigen omgeving. De omgeving waar het kind zich veelvuldig in beweegt is de schoolomgeving. Door het combineren van zorg en onderwijs proberen wij aan te sluiten aan de behoeften van het kind.

Graag maken we een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kijken we samen met uw kind waar de zorgen en mogelijkheden liggen. Van daaruit kijken we samen met u en uw kind wat de beste vervolgstappen zijn.

team Opgroeien en zo

Certificering

 • Aangesloten bij het Kwaliteitsregister Jeugd
 • Gecertificeerd “Ik leer leren” Trainer
 • Lid van nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen
 • Kwaliteitscertificaat zelfstandig jeugdhulpverlener KLIK (Delia Schouten)
Delia Schouten

Delia Schouten

Mijn naam is Delia Schouten. Door mijn jarenlange onderwijservaring ben ik meerdere malen in aanraking gekomen met kinderen met leer-, gedrags- en werkhoudingsproblemen. In deze tijd van Passend Onderwijs is het onderwijs voor onder andere deze kinderen niet makkelijk. Er wordt veel van onze kinderen verwacht. Daarentegen wordt de individuele aandacht, wat elk kind nodig heeft, steeds minder haalbaar. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld groepsgroottes, maar ook met de vele problematiek waar kinderen en leerkrachten in het regulier onderwijs mee te maken krijgen.

Door het begeleiden/coachen en ondersteunen van kinderen met leer-, gedrags-, werkhouding- en concentratieproblemen hoop ik dat de weg in het onderwijs/maatschappij voor deze kinderen beter begaanbaar wordt.

Door diverse opleidingen/cursussen op onder andere onderwijsgebied heb ik ruime kennis opgedaan in het begeleiden bij leer-, gedrags- en werkhoudingsproblemen. Daarnaast heb ik in verschillende groepen deze kennis in praktijk kunnen brengen en dit omgezet in onmisbare praktijkervaring.

Vanaf 2011 tot 2021 heb ik met veel plezier lesgegeven aan hoogbegaafde kinderen op de Kwadraatafdeling CBS de Krullevaar te Hoogeveen. Daar heb ik erg veel ervaring opgedaan in het werken met hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafdheid is niet zomaar een cadeautje wat je in staat stelt tot snel leren en geen hobbels. Juist het tegenovergestelde. Vaak wordt gedacht dat hoogbegaafd zijn erg makkelijk is en dat je zomaar alles kan en dan ook nog eens in versneld tempo. In werkelijkheid is het juist zo dat veel hoogbegaafden behoorlijk wat hobbels ondervinden in de maatschappij en het onderwijssysteem.

Ik heb gemerkt dat ik het heerlijk vind om deze kinderen te helpen hun weg te vinden in de maatschappij.

Opleidingen / Trainingen

 • Pedagogische Academie voor Primair onderwijs
 • Master SEN (Special Educational Needs) taalleesspecialist/dyslexie
 • ONL dyslexiebehandelaar
 • Begaafdheidsspecialist
 • Senior Begaafdheidsspecialist
 • Certificaat Sovatrainer
 • Certificaat Praktische Pubercoach Opleiding
Inèz Trechsel

Inèz Trechsel

Ik ben Inèz Trechsel en ben samen met Delia Schouten praktijkeigenaar van Opgroeien en zo. De afgelopen jaren heb ik in mijn functie als intern begeleider veel ervaring opgedaan op het gebied van leer- en gedragsproblematiek. Deze ervaring bestaat enerzijds uit de ervaring welke ik heb als intern begeleider en groepsleerkracht. Anderzijds heb ik theoretische kennis op het gebied van de gedragswetenschappen.

Ieder kind verdient de aandacht die hij of zij nodig heeft. In het werk als orthopedagoog vind ik het belangrijk om alle systemen samen te brengen. Ondersteuning voor het kind ontwikkel je samen met het kind, de ouder(s)/opvoeder(s) en school. Hierbij kijk ik naar kansen in plaats van belemmeringen. Mijn expertise ligt op het gebied van onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met een hoog ontwikkelingspotentieel.

Opleidingen / Trainingen

 • Academische opleiding leraar basisonderwijs
 • Master Algemene Pedagogische Wetenschappen
 • NVO basis-orthopedagoog (NVO: 22788)

Gevolgde postdoctorale (deel)opleidingen

 • Neurodiagnostiek bij kinderen en jongeren
 • Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen
 • Emotieregulatie en zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten en jong-volwassenen
 • Hoogbegaafdheid bij kinderen en jongeren - signalering, diagnostiek en behandeling
Renske Serlie

Renske Serlie

Ik ben Renske Serlie en ik ben na 20 jaar als anesthesieassistent gewerkt te hebben sinds 2007 werkzaam in het onderwijs. Ik heb voornamelijk in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs gewerkt. Enerzijds als groepsleerkracht en later ook als verrijkingsspecialist.

Na mijn opleiding tot specialist excellent talent en (hoog)begaafdheid ben ik een Plusklas gestart. Dit heb ik 9 jaar met veel plezier gedaan. Ook heb ik mij 3 jaar ingezet voor nieuwkomers (asielzoekers) op school. Op diverse scholen begeleiden van leerlingen uit alle groepen en hun ouders in het leren van de taal maar ook de gewoontes in Nederland. Proberen te communiceren met beperkte mogelijkheden. Scholen helpen bij de manier van aanbieden van relevante lesstof.

Het afgelopen jaar heb ik les gegeven aan hoogbegaafde kinderen bij Kwadraat Hoogeveen. Een doelgroep die extra hulp nodig had bij leer- en gedragsproblemen. Ik ben op dit moment werkzaam als leerlingbegeleider/coach en onderwijsondersteuner in het voortgezet onderwijs.

Mijn hart ligt bij het begeleiden van kleinere groepen of individuele leerlingen. Of dit nu is in hoogbegaafdheid, verrijking, verbreding, leerondersteuning of sociaal emotionele problematiek. Ik probeer de kinderen uit te dagen en ze deelgenoot te maken van hun eigen talenten. Fouten durven en mogen maken met als doel verder te komen. Nadenken over hun leerproces en ze zich bewust te laten worden van executieve functies.

Mijn motto is: talent x strategie x inzet = resultaat

Opleidingen / Trainingen

 • Pedagogische academie voor basisonderwijs
 • Specialist excellent talent en (hoog)begaafdheid / Cedin
 • Basistraining Neurolinguïstisch programmeren / Bureau Meesterschap
 • Rots en water, basistraining en schoolbreed / Gadaku instituut
 • Training en coaching op doelen / Klikonderwijs
Manon Fransman

Manon Fransman

Mijn naam is Manon Fransman. Sinds 2007 werk ik met veel plezier in het basisonderwijs als leerkracht en intern begeleider. Ik heb ervaring in verschillende jaargroepen, plusklas en levelwerk groepen. Tijdens de begeleiding staat het kind centraal. Maar om uw kind zo optimaal mogelijk te laten groeien, hecht ik veel waarde aan goede communicatie en samenwerking met ouder(s)/ opvoeder(s) en school.

Een zeer belangrijk uitgangspunt tijdens de begeleiding die ik aan kinderen bied, is de mindset-theorie. Samen oefenen om uitdagingen aan te gaan, leren omzetten van niet-helpende naar helpende gedachten en ontdekken dat fouten maken mag. Dit zijn verschillende onderdelen binnen de begeleiding die als doel hebben kinderen in hun eigen kracht te zetten. Leren dat het niet gaat om jezelf te bewijzen, maar dat het leuk is om te leren en dat je trots mag zijn op jezelf. Ieder kind verdient het om te ontwikkelen en te groeien!

Opleidingen / Trainingen

 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Pedagogische Academie voor Primair Onderwijs
 • Master SEN (Special Educational Needs) - interne begeleiding
 • Training Mindset theorie
 • Training Executieve functies
 • Beelddenkcoach 'Ik leer anders'
 • Training weerbaarheid en faalangst
 • Training taakgerichtheid bij leerlingen
Coby van Oosten

Coby van Oosten

Mijn naam is Coby van Oosten. Ik werk ruim 30 jaar met veel plezier in het basisonderwijs als leerkracht, waarvan 10 jaar als Intern Begeleider. Daarnaast heb ik diverse opleidingen gedaan op o.a. het gebied van coaching en psychologie. Vanuit mijn ruime ervaring met het werken met kinderen heb ik gemerkt dat het belangrijk is om je goed in te leven en goed te luisteren naar wat een kind nodig heeft. Daarna kun je zorg op maat bieden op bijv. leer- en/of gedragsproblemen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen vergroot en zit een kind beter in zijn vel, waardoor het weer beter gaat functioneren.

Ik vind het mooi om te ervaren en te zien dat een kind weer wordt versterkt in zijn/ haar eigen kracht. Dat ik daaraan een bijdrage mag leveren, met als doel dat het kind weer op eigen kracht verder kan!

Mijn motto is: alles wat je aandacht geeft GROEIT!

Opleidingen / Trainingen

 • PABO
 • Interne begeleider
 • Begeleiding- en coaching vaardigheden
 • Training aanpak kindermishandeling
 • Psychologie: Gesprekstraining en levensloop, communicatie, observeren en inleiding in de psychologie
 • Coachen Open Universiteit
 • Ontwikkelingspsychologie bij de Open Universiteit
Marijke Paya

Marijke Paya

Ik ben Marijke Paya, sinds 2013 werkzaam als orthopedagoog, en sinds 2020 als orthopedagoog-generalist. Ik heb een aantal jaar een eigen praktijk gehad in de omgeving van Meppel en werkte toen regelmatig in samenwerking met Delia. Inmiddels werk ik bij IJsselgroep als orthopedagoog generalist en regiebehandelaar. Ondertussen is de warme samenwerking met Delia en Inez in stand gebleven. Nu ben ik betrokken bij Opgroeien en zo als regiebehandelaar. Dat wil zeggen dat ik fungeer als sparringpartner voor de orthopedagogen en waar nodig onderzoeksverslagen meelees.

Ik werk graag kindgericht en op maat. Door goed naar het kind en zijn omgeving te kijken kunnen we aanpassingen doen waar nodig, niet alleen door het kind nieuwe vaardigheden te leren, maar juist ook de omgeving een nieuwe kijk en praktische handvatten te bieden. In de samenwerking met Opgroeien en zo is dat dan ook waar ik voor sta.

Opleidingen / Trainingen

 • Diagnostiek in de jeugdzorg
 • Rouw- en verliesverwerking bij kinderen en jongeren
 • Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdhulp en het onderwijs
 • Basiscursus EMDR kind en jeugd
 • Psychodiagnostiek bij adolescenten en jong-volwassenen
 • De gedragswetenschapper: coaching, consultatie en werkbegeleiding
 • Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V
 • Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd
 • Psychotraumatologie bij kinderen en jongeren
 • Neuropsychologische diagnostiek bij kinderen - de hoofdlijnen
 • Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd
 • Executieve functies bij kinderen en jeugdigen
 • Postacademische cursus behandeling van dyscalculie
 • AD(H)D; diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen
 • Postacademische opleiding Dyscalculie
 • Dyslexiebehandeling voor (mede)behandelaars
 • Inleiding Oplossingsgerichte Therapie
 • 2010-2011 RUG Masteropleiding Orthopedagogiek, specialisatie leerproblemen en jeugdzorg
 • 2007-2010 RUG Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen specialisatie Orthopedagogiek
Hannah Miske

Hannah Miske

Mijn naam is Hannah Miske. Na zeven werkzame jaren als personeelsfunctionaris raakte ik destijds gefascineerd door het menselijk gedrag, de invloed van onze gedachten en emoties op ons gedrag, en psychiatrische beelden. Ik ben om die reden voltijd psychologie gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hierna heb ik ruim vijf jaar mensen met niet-aangeboren hersenletsel begeleid in de thuissituatie.

Mijn perspectief op het leven veranderde na de geboorte van mijn twee kinderen. Ik ben bewust een aantal jaren gestopt met werken om mij volledig op de zorg en ontwikkeling van mijn kinderen te richten. Na deze periode ligt mijn focus op het domein kinderen en jeugd, omdat ik steeds meer geïnteresseerd en betrokken raakte bij deze doelgroep. Ik heb veel bewondering voor kinderen, en hun inzet en veerkracht. Elk kind komt in meer of mindere mate enorme uitdagingen tegen in het leven. Binnen Opgroeien en zo werk ik als gedragswetenschapper. Ik voer in overleg met school en ouders diagnostisch onderzoek uit zoals de intelligentietest WISC-V-NL. Met de uitkomsten van het diagnostisch onderzoek wil ik kinderen, en hun omgeving, inzicht geven in zowel het algemene intelligentieniveau als de prestatie op de verschillende vaardigheidsgebieden. De uitkomsten van diagnostisch onderzoek zijn slechts een schakel van een breder beeld van het functioneren van het kind. Ik vind het belangrijk dat onderzoeken leiden tot praktische adviezen die voor het kind, de ouders en de school helder geformuleerd zijn.

Daarnaast bied ik begeleiding aan kinderen met specifieke hulpvragen. Hierbij streef ik een goede verstandhouding en afstemming met de ouder(s) en eventueel school na, waarbij de privacy van het kind gewaarborgd blijft. Door goed te luisteren naar een kind en (meer) inzicht te geven in eigen gedachten en gevoelens probeer ik kinderen een stapje verder te helpen op het moment dat zij dreigen vast te lopen.

Opleidingen / Trainingen

 • Bachelor Psychologie
 • Master Psychologie, traject neuropsychologie
 • Basisaantekening Psychodiagnostiek
 • WISC-V-NL basistraining
 • Hoogbegaafdheid bij kinderen en jongeren - signalering, diagnostiek en behandeling
Jurriën Werkman

Jurriën Werkman

Mijn naam is Jurriën Werkman en ik ben 32 jaar oud. Ik ben 12 jaar werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht, waarvan 2 jaar als intern begeleider. In die jaren heb ik in verschillende leeftijdsgroepen ervaring opgedaan.

Ik vind het belangrijk om een kind te leren kennen en te werken vanuit relatie, zodat ik aan kan sluiten bij wat een kind nodig heeft. Voor veerkrachtige houding bij een kind is het van belang dat het zichzelf leert kennen, zichzelf durft te zijn en zichzelf accepteert.   Ik hoop daaraan bij te kunnen dragen door samen het kind op zoek te gaan wat het goed kan en waar zijn of haar kracht ligt, maar ook door samen te werken aan nieuwe vaardigheden. Die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat een kind zichzelf kan redden in de wereld waarin het leeft.

Om goede ondersteuning aan een kind te kunnen bieden vind ik het belangrijk dat ouders, school, hulpverlening en andere betrokkenen samenwerken. Wanneer we om het kind gaan staan en werken vanuit één aanpak, is de kans groot dat een kind kan gaan groeien.

Opleidingen / Trainingen

 • Pedagogische Academie voor basisonderwijs
 • Master Interprofessioneel werken met jeugd
 • Kanjertraining: licentie A, B en C
John Schnieders

John Schnieders

Mijn naam is John Schnieders. Ik heb 30 jaar in het speciaal basisonderwijs gewerkt en daarna 4 jaar op het Kwadraatonderwijs. In deze jaren heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen, die door hun leerprestaties, werkhouding en/of gedrag buiten de groep vielen. Door de kinderen op het juiste leerniveau aan te spreken, door ervoor te zorgen dat het kind zich gezien en gehoord voelt en speciaal voelt, zie je vaak dat de leerprestaties beter worden. Door die succeservaringen krijgt het kind meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Het kind wordt gemotiveerder, gaat weer met plezier naar school en ook het gedrag verandert op een hele positieve manier.

Onderwijs is in de loop van de jaren complexer geworden. Er wordt veel van kinderen en leerkrachten gevraagd. Door grote groepen, door veel verschillen binnen een groep, en allerlei andere problematiek is het soms moeilijk om elk kind genoeg individuele aandacht en begeleiding te bieden. Ik vind het daarom heel leuk om voor Opgroeien enzo te werken, omdat ik op deze manier de kinderen, die dat nodig hebben, dat extra stukje individuele aandacht en begeleiding kan bieden.

Mijn streven is: Gelukkige kinderen, die met plezier naar school gaan en het maximale uit zichzelf halen.

Opleidingen / Trainingen

 • Pedagogische academie voor basisonderwijs
 • Speciaal onderwijs
 • Gedrag in de klas
 • Specialisatie Leer-en gedragsmoeilijkheden
 • Positive Behavior Support
Trinetta Grond

Trinetta Grond

Mijn naam is Trinetta Grond. Aangenaam! Nadat ik mijn secretaresseopleiding heb afgerond, heb ik jaren gewerkt op de receptie van een drukkerij en later ook op de Desk Top Publishing afdeling van ditzelfde bedrijf. Nadat dit bedrijf verkocht is, ben ik als administratief medewerker in het onderwijs aan de slag gegaan. En inmiddels mag ik mij ook inzetten voor Opgroeien enzo op administratief gebied. Ik vind het fijn om te plannen en te organiseren, mee te denken in ontwikkelingen, waar nodig ondersteuning te bieden. Ik hou van korte lijnen, snelle acties. Ik vind een goede samenwerking met het team, organisaties en instanties belangrijk om zo bij ouders en kinderen, maar ook bij collegae een stukje zorg weg te nemen.

Karlien Hoogendorp

Karlien Hoogendorp

Ik ben Karlien Hoogendorp en ik ben sinds een paar jaar werkzaam als orthopedagoog. In korte tijd heb ik ervaring opgedaan op verschillende gebieden. Zowel in het onderwijs als de jeugdzorg. Als begeleider heb ik logeerweekenden georganiseerd voor kinderen met verscheidene gedragsproblematiek. Verder ben ik werkzaam geweest als orthopedagoog bij het opzetten van een nieuw project, namelijk ‘Moeders van Hoogeveen’. Hierbij ondersteunden wij samen met studenten kwetsbare zwangere moeders en ook de vaders, voor een goede start voor de kinderen. Daarnaast heb ik ook een tijdje gewerkt in de pleegzorg als orthopedagoog voor een gezinshuis. Hier verbleven kinderen die om verschillende redenen niet meer bij hun eigen ouders of in een pleeggezin konden wonen. Tot slot ben ik werkzaam bij een kleine praktijk voor diagnostiek en behandeling. Hier heb ik o.a. veel ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met dyslexie.

Ik vind het belangrijk om samen met ouders, het kind, de leerkracht en andere betrokkenen op zoek te gaan naar een passende oplossing voor een hulpvraag. Voor mij is dit de basis van hoe ik mijn werk wil doen; samen in het belang van het kind want samen zorg je ervoor dat een kind kan groeien.

Opleidingen / Trainingen

 • Bachelor Pedagogische Wetenschappen (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Master Orthopedagogiek (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Basisaantekening diagnostiek (PPO)
 • Cursus Taal in Blokjes
Margriet Buist

Margriet Buist

Ik ben Margriet Buist. Al bijna 30 jaar ben ik werkzaam in het onderwijs, in vele groepen, op allerlei scholen. Van deze enorme schat aan ervaring maak ik dankbaar gebruik in mijn werk bij Opgroeien en zo.

Ik werk veel met spel en creatieve werkvormen. In een persoonlijke sfeer krijgt het kind creatieve opdrachten ( bijvoorbeeld tekenen, schilderen, kleien, muziek, uitbeelden, fantasie spel ). Dit is een natuurlijke manier van kinderen om zich te uiten en daarmee vertellen ze veel over zichzelf. Ze verwerken ervaringen en gevoelens, ze laten wensen in vervulling gaan, geven hun angsten een plek en versterken hun ik-gevoel. Door naar hun eigen werk te kijken en er over in gesprek te gaan leren ze zichzelf beter kennen en begrijpen. Dat brengt vaak al veel positieve verandering. Als begeleider neem ik dit dan als startpunt om met het kind aan de slag te gaan hoe het nieuwe inzichten, vaardigheden en gedrag kan inzetten in situaties die voor hen lastig zijn.

Voor mij is het overleg en de samenwerking met ouders/verzorgers, school en andere betrokken deskundigen belangrijk en waardevol. Met de inbreng en uitwisseling van ieder z’n inzichten en expertise kunnen we samen mogelijk maken wat het kind nodig heeft om te kunnen kristalliseren.

Opleidingen / Trainingen

 • PABO
 • Diverse trainingen op allerlei leer- en gedragsproblematiek

Certificaten Opleiding Psychosociaal Werkende

 • Gedragsleer
 • Therapeutische methodieken
 • Communicatieleer
 • Psychopathologie
 • Psychosociale zorg
 • Leertherapei

In opleiding

 • Begaafdheidsspecialist
 • Creatieve Therapie